ธนพล เกสะวัฒนะ

ธนพล เกสะวัฒนะ

เข้าค่ายการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (รอบ Portfolio)

ได้เข้าค่ายการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (รอบ Portfolio) ที่ โรงเรียนตากพิทยาคม ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566